Postoji više vrsta lisnih minera: miner vijugavih mina, miner kružnih mina, miner tačkastih mina, miner vrećastih mina te patuljasti miner. Svi lisni mineri su mali leptirići. Uništavaju zeleni dio lista dok pokožica ostaje čitava. Unutar hodnika ostavljaju izmet. Imaju 2-5 generacija godišnje.

RASPROSTRANJENOST:

Kao i prethodne dve vrste, prisutan je u našim voćnjacima. Ne nanosi značajnije štete.

SIMPTOMI OŠTEĆENJA:

Na licu lista se vidi ovalno, tačkasto ispupčenje dugo 10-12mm, koje pravi gusenica. Ona izgriza parenhim između nerava lista, ali ne oštećuje sprovodne sudove zbog čega lišće dugo zadržava zelenu boju.

IZGLED I GRAĐA:

Leptir je dug 2-4 mm, a raspon krila je 8-9 mm. Osnovna boja je zlatnožuta, a prednja krila mrkocrvena sa trouglastim šarama koje su uokvirene crnim ljuspicama. Na zadnjim krilima su duge rese, a krila su uska. Jaja su beličaste boje,ovalna,spljoštena,prečnika 0,3mm. Ova vrsta ima pet larvenih stupnjeva. Prva tri se razlikuju od trećeg i četvrtog. U prva tri uzrasta gusenica je dorzo-ventralno spljoštena sa prognatom glavom i apodna je. Svetlozelene je boje.U poslednja dva uzrasta gusenica postaje ovalno izdužena, sa tmnomrkom glavom.Duga je od 3,8-5,4 mm i prljavobele do svetlozelene boje tela. Glava gusenice je tamnomrka. Pred preobražaj u lutku postaje žuta.Lutka je duga 3-4 mm, a boja se kreće od žute do tamnomrke.

BIOLOGIJA:

Miner mramornih mina prezimljava u stadijumu lutke u mini opalog lista. Pojavljuje se sa početkom bubrenja pupoljaka pa do 2-3 nedelje posle cvetanja. Polaganje jaja kreće neposredno posle parenja i traje oko nedelju dana. Ženka polaže jaja na naličju lišća (oko 25 jajeta). Dužina embrionalnog razvića direktno zavisi od temperature i traje 7-14 dana. U mini gusenica se hrani sišući sokove. U poslednjem stadijumu (L5) gusenica prestaje da se hrani. Hrizalidira pri kraju mine. Leptir izleće sa naličja lista. U toku juna počinje let druge generacije. Sredinom jula let treće generacije. Let četvrte generacije počinje sredinom avgusta. Ima četiri generacije u toku godine.

SUZBIJANJE:

Kod primene preparata za suzbijanje treba obratiti pažnju na sve tri vrste minera.Vreme prskanja određuje se prema mineru okruglih mina (L.scitella). Koriste se preparati istih aktivnih materija kao i kod prethodne vrste.