Postoji više vrsta lisnih minera: miner vijugavih mina, miner kružnih mina, miner tačkastih mina, miner vrećastih mina te patuljasti miner. Svi lisni mineri su mali leptirići. Uništavaju zeleni dio lista dok pokožica ostaje čitava. Unutar hodnika ostavljaju izmet. Imaju 2-5 generacija godišnje.

RASPROSTRANJENOST:

Rasprostranjen je u zemljama južne i centralne Evrope pa i u našoj zemlji.

SIMPTOMI OŠTEĆENJA

Prvenstveno ga ima na jabuci, ali se može naći i na krušci kao i na trešnji i višnji. Gusenica oštećuje sprovodne sudove u listu i pravi okrugle mine prečnika 2-10 mm. U mini se vidi spiralno postavljen izmet gusenice što je karakteristično za ovu štetočinu. Pri većem napadu imamo i veći broj mina na listu što dovodi do preranog opadanja listova. Smanjenje lisne mase dovodi do niza posledica koje loše utiču na samu biljku i prinos. Prisustvo belih kokona na plodovima umanjuje tržišnu vrednost roda.

IZGLED I GRAĐA:

Imago je sitan 2,5-3,2mm. Dve trećine prvog para krila je srebrne boje,a na vrhu je karakteristična mrka i žuta linija. Krila (prednja) se završavaju belim izraštajima. Drugi par krila je uzan, srebrenobeo, sa dugim žućkastim resama. Jaje ovalno, svetlozeleno do sivo, dugo 0,2-0,3mm. Gusenica prolazi kroz različite morfološke stadijume. Kada se ispili gusenica je svetlo zelena, apodna, sa potpuno razvijenim usnim aparatom za grickanje. U L2 stadijumu gusenica ima četiri para pleuralnih cilindričnih izraštaja pomoću kojih se kreće po mini. Gusenica gubi par pleuralnih izraštaja. U L4 gusenica ima tri para pleuralnih izraštaja. Grudne noge su dobro razvijene, a na četvrtom, petom i šestom trbušnom segmentu se nalazi po par nogu. U ovom stadijumu gusenica je u zadnjem uzrastu i duga je 3,5-4,5 mm. Potom prelazi u stadijum lutke (2,5mm), koja je smeštena u romboidnom, beličastom kokonu (8-10 mm).

BIOLOGIJA:

Prezimljava u kokonu u stadijumu lutke. Kokon se nalazi u pukotinama kore, opalom lišću, ali i u skladištu na plodu. Pred cvetanje jabuke iz lutke izlazi srebrno beli leptiri koji su polno zreli već sledećeg dana. Posle kopulacije (2-3 dana) ženka polaže jaja na naličje lista. Jedna ženka u proseku položi 50 jaja Embrionalno razviće zavisi od temperature i traje 8-12 dana. Gusenica se direktno iz jajeta ubušuje u list, u kome se hrani mezofilom. Razviće gusenice takođe zavisi od temperature i traje 10-25 dana. U tom periodu gusenica prođe kroz četiri larvena stupnja. Odrasla gusenica izlazi na ivicu mine. Ispreda svilenkastu nit uz pomoć koje se spušta do pogodnog mesta gde se preobražava u lutku. Iz lutke će izaći leptir naredne generacije. Miner okruglih mina u našim uslovima ima tri, a izuzetno i četiri generacije.

SUZBIJANJE:

Registrovane a.m. su fenoksikarb, imidakloprid i teflubenzuron. Ovo je najštetniji miner lista jabuke i tretiranje pesticidima se vrši u skladu sa njegovim razvićem. Izbor insekticida zavisi od faze u kojoj se insekt nalazi. Na osnovu iskustva dobre rezultate daje i a.m. acetamiprid na početku ubušivanja ili dok su male mine. Prskati sa dosta vode.Voditi računa o karenci primenjenih preparata.