Običan majski gundelj (Melolontha melolontha) sreće se u svim krajevima naše zemlje. Posebno naseljava peskovite terene i brdsko-planinske krajeve do 500-600 m n.v. uže Srbije. Napada podzemne organe kod voćnih vrsta.

Odrastao insekt je dug 22-30 mm. Ima crno telo sa svetlomrkim pipcima, nogama i pokriocima. Mužjak ima drugi članak pipaka trostruko duži nego ženke. Pipci su lepezasti. Glava, grudi i štitići su crni i sjajni. Na pokriocima su po pet uzdužnih grebena, između kojih su četiri široke brazde.Ventralna strana trbuha je crna. Na svakom segmentu lateralno je trouglasta bela pega. Telo je prekriveno kratkim beličastim dlačicama. Jaje je belo, sjajno, 3×2 mm. Ispiljena grčica je beličasto plava i duga od 0,6-0,9mm. Odrasla je duga 40-50mm. Savijena je u luk i u zadnjem delu je proširena. Telo joj je beličasto a glava mrka. Na poslednjem varvalnom segmentu se nalaze dva reda bodljikavih dlačica. Lutka je prljavo bele boje i duga je 25-30mm.

SIMPTOMI OŠTEĆENJA:

Masovno se periodično javlja – svake treće ili četvrte godine. Odrasli insekti i larve hrane se na velikom broju drvenastih i zeljastih biljaka. Gundelj brsti lišće velikog broja drvenastih biljaka. Lišće izgriza sa strane ostavljajući glavne i sekundarne nerve neoštećene. U godinama masovnog leta može da izazove golobrst.Velike štete prouzrokuju i larve gundelja – grčice. One oštećuju korenje voćaka, posebno mladih sadnica. Štete na korenovom sistemu jabuka mogu biti tolike da je ugrožen opstanak celog zasada. Najveće štete nastaju u drugoj godini njihovog razvića odnosno u L2, a naročito u L 3 uzrastu.

BIOLOGIJA:

Prezimljavaju grčice različitog uzrasta u zemlji kao i stadijum imaga u lutkinoj komorici sačinjenoj od zemlje. Prelazak grčice u lutku odvaja se na dubini od 25-40cm i to u drugoj polovini jula.
Gundelj se formira u lutkinoj komorici od sredine avgusta do sredine septembra.

Početkom aprila gundelj se nalazi na dubini od 5-10 cm u zemlji. I tu ostaje dok temperatura ne bude povoljna da je napusti. Izletanje počinje kada temperatura zemljišta (na 20cm) dostigne 11 0C.

Let gundelja traje oko 50 dana i najintenzivniji je u prvoj polovini maja.

U početku nije polno zreo i dopunski se 8-10 dana hrani lišćem voćaka. Gundelji su najaktivniji kada je temperatura 23-28 0C.

Kopulacija se odvija u jutarnjim časovima.

Sredinom prve dekade maja ženka se zavlači u zemlju na dubinu od 5-15cm pa i do 80cm. Ovipozicija se odvija u zemlji u grupama od 8-10 jaja. Jaja su slepljena belom tečnošću koja očvrsne. Ženka polaže jaja u 2-3 navrata. Može položiti 60-90 jaja.

Suvo i toplo vreme pogoduju štetočini tako što ženka povećava broj položenih jaja čime je povećan i broj grčica a samim tim i šteta. Mužjaci uginu posle kopulacije, a ženke posle ovipozicije.

Za embrionalni razvoj zemljište mora biti dovoljno vlažno.

Grčice se pile posle 2-4 nedelje. U L1 uzrastu hrane se humusom i žilicama. Do avgusta su u grupama, a onda se razilaze i preobraze prvi put. U septembru i oktobru grčice L2 se spuštaju u dublje slojeve zemlje i tu prezime.

Sledeće godine u proleće prelaze u površinski sloj zemljišta gde se intenzivno hrane korenom raznih biljaka.

U junu se preobraze u L3 stupanj koji je najštetniji uzrast. U ovom uzrastu i prezime.

Najveće štete pričnjava grčica u drugoj i trećoj godini razvića.

Do jula treće godine se hrane korenjem, zatim prestaju da se hrane i u jajastom ležištu (na dubini 40-60cm) preobraze se u lutku.

Stadijum lutke traje 42-56 dana. Do jeseni se formira gundelj, ali ostaje u zemlji do sledećeg proleća. Ciklus razvića traje tri, a odrasli insekti se pojavljuju svake četvrte godine.

SUZBIJANJE:

Nema registrovanih insekticida.

Prema iskustvu velikog broja stručnjaka koren sadnica pre sadnje obavezno potopiti u rastvor zemljišnih insekticida.