Latinski naziv je Cacopsylla pyri, radi se o insektu koji pripada Homopterama, familiji Psylidae, Rodu Cacopsylla. Uglavnom je domaćin kruška. Prisutna je skoro u svim zemljama gde se gaji kruška.

IZGLED I GRAĐA

Postoje zimske i letnje forme koje se međusobno razlikuju po boji, veličini i otpornosti na niske temperature. Jaja su dimenzije 0,3 x 0,1 mm. U početku su bela, posle primaju žutu pa narandžastu boju, sa donje strane imaju peteljku. Jaja su pokrivena mednom rosom žućkasto-narandžaste boje. Larva L1 je 0,45 mm dužine, svetložuta, sa crvenim očima i tročlanim pipcima. Larve zadnja dva stupnja su zelenkasto smeđe, zaobljene sa izrazitim nastavcima krila. Luče mednu rosu da bi se zaštitile.

CIKLUS RAZVIĆA

Kruškina buva ima 4-5, pa i više generacija godišnje u zavisnosti od vremenskih prilika, prirodnih nepriljatelja itd. Kad je intenzivan porast vegetacije može se očekivati veći broj generacija godišnje. Obično ima manje jedinki prve i druge generacije, a treća prouzrokuje već vidljive štete. Prezimljava kao imago zimske forme u zasadima kruške na skrivenim mestima ili ispod opalog lišća. Ženke odlažu jaja već od sredine februara na mladare oko pupoljaka, u grupicama od 6-10 jaja. Od početka vegetacije ženke odlažu jaja isključivo na zelene organe kruške u grupama (mladi nerazvijeni dlakavi listići, vrhovi izbojaka, cvetne peteljke, lice i naličje listova). Kada dnevna temperatura pređe 10 stepeni C, ženke polažu 150-200 jaja na pupoljke i mlado lišće, pojedinačno ili u nizu (u jedan, dva ili više redova), na naličju lišća duž nervature. Embrionalno razviće traje 6-25 dana u zavisnosti od temperature. Imago zimske forme javlja se do početka maja, a već u to vreme su prisutne i prve letnje forme. Od prve dekade septembra počinju se javljati opet zimske forme. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva prelazi kroz pet larvenih stadijuma, prve generacije ulaze u pupoljak da se hrane, dok su dva poslednja stadijuma uočljiva već i na listu, sa produkcijom puno medne rose.

SIMPTOMI

Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete. Primarne štete su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova. Sekundarne štete su posledica izlučivanja velike količine medne rose, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice. Kao posledica toga smanjuje se fotosintetska aktivnost, a kod jačeg napada dolazi i do opadanja listova i plodova. Napadnuti plodovi gube i tržišnu vrednost.

SUZBIJANJE

Preporučuju se insekticidi sa sledećim aktivnim materijama (u zavisnosti od stadijumu kruškine buve koji se suzbija):
DELTAMETRIN, CIPERMETRIN, ALFA- CIPERMETRIN, BIFENTRIN, LAMBDA- CIHALOTRIN, HLORPIRIFOS, DIMETOAT, MINERALNO ULJE, ABAMEKTIN, DIFLUBENZURON, PIRIPROKSIFEN, SPIRODIKLOFEN i dr.