Repičin sjajnik ubraja se u vrlo značajne štetočine uljane repice. Ima samo jednu generaciju godišnje. U SVAKOJ VEGETACIJE JE PRISUTAN TAKO DA SE MORA OBRATITI PAŽNJA NA NJEGOVO PRISUSTVO.

Imago-odrasli insekat prezimljava u zemljištu i na temperaturi oko 8 stepeni izlazi na površinu zemlje. Štete čini hraneći se pupovima koje buši i izgriza ih iznutra, pa se takvi pupovi najčešće osuše. Sjajnik nije štetan kada se cvetovi otvore, jer se on tada hrani polenom. On odlaže jaja u pupove veličine 2-3 mm, iz njih se izlegu larve koje se hrane u pupu i cvetu. Mladi insekt se javlja u maju i junu te se hrani cvetovima raznog bilja, a na prezimljavanje odlazi u avgustu.
Najveće štete mogu nastati kod „rane“ pojave repičinog sjajnika na uljanoj repici koja je u fazi formiranja cvetnog pupa (fenofaza D1). Obično je to pred kraj zime i u tom periodu poljoprivrednici još intenzivno ne obilaze svoje useve, a sjajnik već naveliko nanosi štetu. Prema podacima iz strane literature najveće štete su na pupovima veličine do 2 mm. Vrlo često se dešava da nakon toplijeg perioda zahladi pa se period do cvatnje oduži tako da ovaj insekt ima puno vremena nanositi štete. U takvom produženom periodu cvatnje katkad su potrebna i dva prskanja.

Pregled se obavlja na taj način da se utvrdi brojnost sjajnika na 50-tak terminalnih cvatova, prolazeći dijagonalno kroz parcelu, ne uzimajući prvih 10 m od ruba parcele. Pregled je potrebno obavljati svakodnevno i to oko podneva kada su najviše temperature i insekt je najaktivniji. Nakon toga potrebno je preračunati prosječan broj repičinog sjajnika po cvatu.

Kod pregleda se mora voditi računa u kojem se stadiju razvoja nalazi uljana repica. Ako se biljka nalazi u fazi:

D1: počeci formiranja cvetnih pupova koji su još sakriveni pod listom, nalaz 0,8 – 1 sjajnika po biljci bio bi znak da je potrebno obavljati tretiranje.

D2: vidljivi još zbijeni cvetni pupovi- prag odluke je 1 – 1,5 sjajnika po biljci.

E: jasno diferencirani pupovi, suzbijanje treba provoditi kada se na biljci nađu 2 – 3 sjajnika.

Kada procveta više od 50 % biljaka uljane repice smatra se da tretiranje nije opravdano.

Pregled Insekticida za suzbijanje repičinog sjajnika ( aktivne materije ):

Deltametrin, cipermetrin, lambda- cihalotrin, hlorpirifos, alfa- cipermetrin, bifentrin, hlorpirifos + cipermetrin i dr.