Vreme izvođenja startnog prskanja protiv štetočina uglavnom se poklapa sa početkom kretanja-javljanja prezimljujućih formi i prati se njihov razvoj.

Zaštita protiv kruškine buve se mora obaviti pre polaganja jaja, jer tada se postiže najveći uspeh u zaštiti kruške. Kod ostalih voćnih vrsta treba sačekati da se prezimljujući stadiji štetočina “probude”, kako bi nanešena mineralna ulja dala najveći efekat, jer ona deluju mehanički (ne ubijaju kao standarni insekticidi). Vreme primene preparata je detaljnije prikazano po voćnim vrstama:

·  Orijentaciono vreme startne zaštite voćaka od patogena

Breskva: Kovrdžavost lista, Po opadanju listova u jesen, a nastavlja se u proleće pred pucanje pupoljaka

Šljiva, Višnja: Šupljikavost lista i monilija, Rogač na šljivi, Faza mišje uši. Jabuka , Kruška, Dunja:: Bakteriozna plamenjača, U proleće pred pucanje pupoljaka pa do faze mišje uši.

Vinova loza: Crna pegavost, U proleće pred pucanje pupoljaka

·  Orijentaciono vreme startne zaštite voćaka od štetočina

Breskva, Šljiva, Trešnja, Višnja : Razne vrste vaši i grinje, Početak piljenja larvi

Jabuka: Razne vrste vaši, mrazovci, jabukin moljac i grinje, Početak piljenja larvi i gusenica

Kruška: Obična kruškina buva, U vreme leta imaga i početka piljenja larvi

Sve voćne vrste: Polifagni insekti, Početak piljenja larvi.

PREGLED REGISTROVANIH PREPARATA ZA PRVO STARTNO PRSKANJE VOĆAKA

1.      Pregled preparata na bazi mineralnih ulja

Aktivna materija: Mineralno ulje sa 790 do 990 g/l preparata,Količina primene u %: od 1 do 5 %,

Vreme primene: Pre polaganja jaja k.buve,a u fazi mišje uši kod ostalih voćnih vrsta.

Napomena: + piretriod protiv imaga kruškine buve i jabukinog cvetojeda

Navedeni preparati na bazi mineralnog ulja nisu fitotoksični, na njih insekti i grinje ne stvaraju rezistentnost i ne uništavaju predatore, jer se primenjuju pre nego što se oni pojave.

U praksi je potvrđeno da mogu da se mešaju sa preparatima na bazi bakra, što doprinosi ekonomičnosti zaštite višegodišnjih zasada.

Poželjno je da su zasadi orezani i da su grane istarupirane ili iznešene iz zasada, pa tada da se, sa ispravnim prskalicama, po optimalnom vremenu, izvede zaštita sa 1.000 do 1.500 l vode po ha (potrebno je temeljno kupanje, jer se radi o kontaktnim preparatima).

2.      Pregled fungicida na bazi bakra

Aktivna materija: Cu iz bakar sulfata, Preparati konc. : od 0,25 do 1,5 %,
Cu iz bakar- oksisulfata, Preparat konc. : 1 %,

Cu iz bakar hidroksida, Preparati konc. : 0,2 do 1 %,

Cu iz bakar oksihlorida, Preparati konc. : 0,35 do 0,75%,
Vreme primene: Mirovanje pa do faze pucanja pupoljaka

Napomena: Kovrdžavost, šupljikavost lista, monilija, rogač šljive i bakteriozna plamenjača jabučastih vrsta

P.S.: protiv bakteriozne plamenjače na jabučastim voćnim vrstama primenjuju se navedeni fungicidi na bazi bakra preventivno (zvanično nisu registrovani).

Poželjno je da se za startno prolećno prskanje preparatima na bazi bakra povećaju količine za 50%, bez opasnosti po fitotoksičnost.

Kod svih navedenih fungicida karenca je OVP (obezbeđena vremenom primene).

Kovrdžavost lista breskve se mora sprečiti, jer se ne može lečiti, pa se sa zaštitom breskve od kovrdžavosti lista počinje po opadanju listova u jesen, a nastavlja u proleće pred pucanje pupoljaka. U praksi se često zakasni, pa se i pored izvedene zaštite pojave simptomi. Više tretmana se mora obaviti do pojave zelene tačke koja se smatra kao poslednja fenofaza u borbi protiv ove vrlo opasne bolesti na breskvi (jesenje i prolećno plavo i na kraju primena preparata na bazi Cirama, Hlortalonila, Dodina, Ditianona idr.).

Značaj zimsko prolećnog prskanja voćaka

Prva prolećna zaštita višegodišnjih voćnih zasada je postala svake godine redovna mera i smatra se startnom zaštitom. U cilju postizanja što većeg uspeha, prilikom izvođenja ove mere potrebno je blagovremeno obaviti zimski pregled zasada i utvrditi vrste i stepen prisustva patogena i štetočina.

Na tržištu postoji dovoljan broj efikasnih preparata kojima se može smanjiti brojnost štetnih bioloških agenasa i olakšati zaštita velikog broja voćnih vrsta i vinove loze.
Mi se hranimo sa onim što nam ostane od bioloških agenasa: patogena, štetočina i korova. Voćari i vinogradari u svojim zasadima provode mnogo vremena, jer se druže tokom cele vegetacije, ali i u fazi mirovanja preduzimaju potrebne agrotehničke mere kako bi obezbedili povoljne uslove da u rano proleće startuju sa hemijskom zaštitom kao jednom od vrlo važnih operacija u integralnoj proizvodnji voća i grožđa.

Cilj izvođenja startne zaštite je smanjenje potencijala štetnih bioloških agenasa u tekućoj vegetaciji. Za neke štetočine ovo može biti i presudno kada se posmatra uspeh u suzbijanju tokom vegetacije (štitaste vaši). Prag štetnosti za svaku štetočinu se mora utvrditi kako bi se donela odluka da li, kada i kojim preparatima treba izvesti zaštitu.

Prilikom rezidbe se skidaju preostali mumificirani plodovi koji su jedni od izvora zaraze za narednu vegetaciju. Zaoravanje otpalih listova na dubinu od 20 cm, takođe se smatra vrlo važnom nepesticidnom merom koja smanjuje potencijal zaraze. U proleće uvek treba pliće obaviti oranje nego u jesen, kako se ne bi izvadilo zaorano lišće koje u sebi ima infekcinog potencijala. Neki voćari, koji su zatravnili međuredni prostor u svom zasadu, umesto jesenjeg oranja praktikuju da sakupe opalo zaraženo lišće i iznesu ga iz voćnjaka. Za koštičave voćne vrste sa zaštitom se počinje u jesen, po opadanju skoro svih listova. Primenom preparata na bazi bakra dezinfikuju se mesta gde je list bio, a ne izvodi se zaštita listova.

PREGLED VIŠEGODIŠNJIH ZASADA U FAZI MIROVANJA

Cilj je da se utvrdi prisustvo štetnih bioloških agenasa i da se uporedi sa pragovima tolerancije. Pored standardnih insekata i grinja na višegodišnjim zasadima, štete pričinjavaju i polifagni insekti i grinje.

1.      Pregled polifagnih štetočina (mesto, stadijum i prag tolerantnosti)

Vrsta: Kalifornijska štitasta vaš, Prezimljavanje ( stadijum – Crna larva L2, mesto– Grane i deblo ), Prag štetnosti: 0.

Vrsta: Zapetasta štitasta vaš, Prezimljavanje ( stadijum – Jaja pod štitom, mesto– 100 pupoljaka na dvogodišnjim granama), Prag štetnosti- Više od 100 jaja.

Vrsta: Veliki mrazovac, Prezimljavanje ( stadijum – Žuta jaja, mesto- Grane osnova pupoljaka), Prag štetnosti- 10 gusenica /100 pupoljaka.

Vrsta: Mali mrazovac, Prezimljavanje ( stadijum – jaja, mesto- Grane osnova pupoljaka), Prag štetnosti- 10 gusenica /100 pupoljaka.

Vrsta: Žutotrbar, Prezimljavanje ( stadijum – Gusenice u zapercima, mesto- i grane), Prag štetnosti- 2-3 gusenična zapredka/stablu.

Vrsta: Gubar, Prezimljavanje ( stadijum – jajna legla, mesto- Kora debla i grana), Prag štetnosti- 100 legala / ha.

Vrsta: Crvena voćna grinja, Prezimljavanje ( stadijum – Crvena jaja, mesto- Na dvogodišnjim grančicama oko pupoljaka), Prag štetnosti- preko10 jaja/po pupoljku.

Navedeni insekti i grinje se svake godine javljaju i u toku vegetacije znaju da naprave štete ekonomske prirode, kako kod koštičavih, tako i kod jabučastih voćnih vrsta, pa je njihovu brojnost potrebno smanjiti prvim prolećnim prskanjem, kako bi se u toku vegetacije lakše suzbijali i držali ispod praga štetnosti.

Pored navedenih polifagnih, na voćkama i vinovoj lozi, skoro redovno su prisutne i brojne druge štetne vrste.

·  Pregled najprisutnijih insekata koji se moraju suzbijati startnim prskanjem

Voćna vrsta: Breskva, Vrsta insekta: Zelena br. lisna vaš, dudova štitasta vaš, Prezimljavanje:mesto- grane, grane i stablo, stadijum- jaja crne boje, ženka bele boje ispod štita, Prag tolerantnosti- 3-5 jaja/uzorku i 0.
Voćna vrsta : Šljiva, Vrsta insekta: Šljivina štitasta vaš, Prezimljavanje:mesto- grane i stablo, stadijum- crvene larve L2, Prag tolerantnosti- 0.

Voćna vrsta: Trešnja, Vrsta insekta: Crna trešnjina lisna vaš, Prezimljavanje: mesto- grane, stadijum- crna jaja, Prag tolerantnosti- 2 jaja / 2 m.

Voćna vrsta: Jabuka , Vrsta insekta: Krvava vaš, Prezimljavanje: mesto- deblo i koren, stadijum- crvenosmeđa larva L1, Prag tolerantnosti- 10-12 kolonija/100 grana,

Zelena lisna vaš, Jedogodišnje grane, crna jaja, 10-15 jaja/100 pupoljaka

Lisna vaš crvenih gala jabuke, grane, Bela jaja, 3-5 jaja/100 pupoljaka.

Pepeljasta lisna vaš jabuke, grane blizu pupoljaka, bela jaja, 1-2 jaja/100 pupoljaka

Smotavac pokožice ploda, u pupoljku ispod mrtvog dela kore, sivo zelena gusenica L2-L3 sa svetlomrkom glavom, 0,5-1 gusenice/200 pupoljaka

Jabukin moljac, deblo i grane, gusenice L1 u jajnom leglu, 4-5 legala

Kruška, Obična kruškina buva, grane, imago tamno narandžaste boje, 50-100 ima ga

Crvena kruškina štitasta vaš, grane, ženka crvene boje, 0.

Vinova loza, Crvena voćna grinja, na 2-god. grančicama oko pupoljaka, crvena jaja, preko 10 jaja/po pupoljku

Iz navedenog pregleda se može videti da se radi o mnogim vrstama vašiju, koje su prisutne od samog početka pa do kraja vegetacije, jer imaju po više generacija.

Bitno je navesti da su neke vrste vaši postale rezistentne na veliki broj insekticida i u tome i jeste veliki značaj startnog prskanja, kojim se može redukovati preko 2/3 populacija prisutnih prezimljujućih vrsta.

Poseban akcenat se mora dati na suzbijanje prezimljujućeg stadijuma kruškine buve, jer u ovoj meri se ogleda uspeh u suzbijanju ove vrste tokom vegetacije.

·  Pregled patogena koji se moraju suzbijati startnim prskanjem

Pored štetočina i patogeni predstavljaju veliki problem i oni se maraju suzbijati od samog početka vegetacije.
Voćna vrsta, Breskva, Bolest- Kovrdžavost lista, Patogen- Taphrina deformans, Pojava- Pucanje i otvaranje pupoljaka, Povoljni uslovi-Vreme vlažno i temp. 15-21 oC

Voćna vrsta, Šljiva, Bolest- Rogač, Patogen-Taphrina pruni, Pojava- U vreme zametanja plodova, Povoljni uslovi- Prohladno i kišovito proleće

Voćna vrsta, Koštičave voćne vrste, Bolest- Monilija (trulež grančica, cvetova i plodova), Patogen- Monilinia laxa i M.fructigena, Pojava– U fazi cvetanja, Povoljni uslovi- Kišovit period u fazi oplodnje

Voćna vrsta, Jabuka, Kruška i Dunja, Bolest- Bakteriozna plamenjača, Patogen– Erwinia amilovora, Pojava- U fazi cvetanja, Povoljni uslovi– Temp. oko 25 oC, kiša i vlažnost preko 70% u fazi cvetanja.

Navedeni patogeni se suzbijaju od faze pucanja pupoljaka pa do faze mišje uši.

PREPORUKA VOĆARIMA

Višegodišnji voćni zasadi i vinogradi se u praksi skoro svake godine štite od štetnih agenasa, počev u jesen po opadanju lišća, pa do početka pucanja pupoljaka, preparatima na bazi BAKRA I MINERALNOG ULJA.

Postoje preparati koji u sebi imaju dve aktivne materije, kao što su : (bakar iz bakaroksihlorida 100 + mineralno ulje 700g/l/) u konc. 2% i bakar iz bakaroksda 100 + mineralno ulje 550g/l ) u konc. 2-3% i oni se u poslednjih par godina masovno koriste za STARTNO PRSKANJE VIŠEGODIŠNJIH VOĆNIH ZASADA.

NAPOMENA: obaveza svakog poljoprivrednog proizvođača je da pre upotrebe bilo kog preparata pročita uputstvo i strogo istoga da se pridržava.

Voćarima želim zdravu godinu kako u porodici tako i u voćnim zasadima sa maksimalnim prinosima, a minimalnim troškovima uz ostvarenu dobit.

Detaljnije informacije u vezi ovoga stručnog priloga možete kontaktirati autora Mr Piljo Dakić 063-849 62 49 ili e-mail: piljodakic@gmail.com